Mở rộng lí lẽ về dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận rằng nước là cần nhất đối với cây xanh

Mở rộng lí lẽ về dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận rằng nước là cần nhất đối với cây xanh

Gợi ý

Nếu chất màu không có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không? Đúng là cây cần đất, nhưng những khi trời làm hạn hán, đất thì vẫn ở đấy nhưng cây côi héo rũ, chết khô. Vậy thì đất cần hơn hay nước cần hơn đối với cây xanh nào?

Vanmaulop5.com

Xem thêm:  Tả chiếc xe đạp của em